1. Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem soutěže s názvem „Restart po létě 2023“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Fitshaker, s.r.o., se sídlem Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, IČO: 47569522, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 36662/N (dále jen „Pořadatel”). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

Cílem Soutěže je podpora a propagace služeb Pořadatele za účelem uplatnění na relevantním trhu.

2. Trvání Soutěže:

Soutěž se uskuteční ve dnech od 4.9.2023 do 13.10.2023.

3. Účastníci Soutěže:

Účastníkem Soutěže se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba:

 • s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území Slovenské nebo České republiky,
 • které je více než 15 let,
 • která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel,

s výjimkou

 • zaměstnanců Pořadatele a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”).

4. Podmínky Soutěže:

Do Soutěže bude zařazen každý Účastník Soutěže, který se zaregistruje na www.fitshaker.sk, bude po dobu 40 dní cvičit v programu „Restart po létě 2023“ a po skončení výzvy vyplní dotazník, který budeme posílat. Následně, nejpozději 3.11.2022, určí Fitshakerem zvolená porota po vzájemné poradě výherce cen.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastní v Soutěži podle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Pořadatel Soutěže není zodpovědný za technické nebo programové chyby a omyly, které během Soutěže vzniknou.

5. Určení výherců:

Určení výherců Soutěže proběhne po vzájemné poradě Fitshaker týmu a dalších vybraných instruktorek na základě jejich subjektivního zhodnocení zaslaných odpovědí z dotazníků všech Účastníků Soutěže. Výherce bude ohledně oznámení o výhře kontaktovat zaměstnanec Fitshakeru nebo pověřený zástupce v průběhu 21 pracovních dní od termínu hodnocení.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

6. Výhra:

Cenu podle těchto Pravidel poskytuje Pořadatel.

Cena pro absolutní vítězku:

víkendový rodinný pobyt s privátním wellness v Luxury Chalet Smokovec v hodnotě 1 080 € - Mirka T.

 1. cena: 7x mixér FitStream PRO od Fitstream v celkové hodnotě 385 € - Oľga P., Jarmila K., Adriana K., Jana T., Veronika P., Katarína S., Veronika N.
 2. cena: Luxusní sada 3 kuchyňských nožů z damaškové ocele od Kniland.sk v hodnotě 348 € - Jana S.
 3. cena: 3x dárková poukázka na nákup chutných dezertů od společnosti Kolatch v celkové hodnotě 300 € - Katarína V., Lucia H., Barbora P.
 4. cena: 1 pár barefoot obuvi BeLenka nebo Barebarics podle vlastního výběru v celkové hodnotě do 200 € - Eva B.
 5. cena: Kompletní set BASIC kolekce sportovního oblečení od Fitshaker.sk v hodnotě 188 € - Hana S.
 6. cena: 3x balíček boosterů pro tvoji pleť z nové kosmetické linie Natuint od DULCIA natural v celkové hodnotě 180 € - Katarína V., Jana B., Jana L.
 7. cena: Osobní kuchař Luli Chef Mini od www.mamigo.sk v hodnotě 129 € - Miriama B.
 8. cena: Balíček nejnovějších pomůcek na cvičení od Fitshaker.sk v hodnotě 129 € - Lenka H.
 9. cena: 2x Ritual box nejoblíbenějších přírodních produktů od Soouly v celkové hodnotě 102 € - Lucia B., Vlasta M.
 10. cena: Dárková poukázka na nákup knih od Vydavateľstvo Tatran v hodnotě 100 € - Ivona Ch.
 11. cena: Karty VIP CINEMAX na měsíc pro tebe a tvého blízkého od CINEMAX v hodnotě 78 € - Pavlína S.
 12. cena: Balíček chutných a kvalitních čajů s veselým hrnečkem od Veselý čaj v hodnotě 56 € - Zuzana J.
 13. cena: Handmade makramé zrcadlo v boho stylu od ÓKRASNE v hodnotě 55 € - Michaela B.

7. Oznámení výhry:

Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu odevzdání výhry prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 24.11.2023.

V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do 14 dní od určení výherce, bude určen nový výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda byly podmínky stanovené pro danou cenu splněny nebo ne. Ceny nemůžou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili podmínky stanovené pro výhru ceny, byť jen částečně.

Pokud výherce do 3 dní od kontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto Pravidel, výhru získává nově určitý náhradník.

8. Osobní údaje:

Každý Účastník uděluje Pořadateli svou účastí v Soutěži souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie nahraná v osobním účtu, e-mail a telefonní číslo zpracovávány za účelem pořádání Soutěže a vyhodnocení Soutěže. Tento souhlas je udělen dobrovolně na dobu konání a vyhodnocení Soutěže a po nevyhnutelně dlouhý čas na odevzdání cen. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby jejich jméno, příjmení a výhra byly zveřejněny zejména na webové a facebookové stránce www.fitshaker.sk.

Výherci dále souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyhnutelné pro účast v Soutěži. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení ze Soutěže. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby je Pořadatel po skončení Soutěže kontaktoval za účelem zjištění, zda souhlasí se zveřejněním jejich fotografie a výsledků v Soutěži. V žádném případě nebudeme fotografii zveřejňovat bez takového dodatečného souhlasu. Pořadatel Soutěže je také oprávněn před likvidací osobních údajů tyto údaje anonymizovat a použít ke statistickým účelům, aby například zjistil, kolik osob se Soutěže zúčastnilo apod.

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v Ochraně osobních údajů Pořadatele.

9. Daně:

Pořadatel nebude odpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

10. Zvláštní ustanovení:

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace.

Zapojením do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Bratislavě, 27.7.2023.