Ochrana osobních údajů

Při poskytování Služeb a prodeji Zboží prostřednictvím Webové stránky www.fitshaker.cz a prodeji Zboží dochází ke zpracování vašich osobních údajů z naší strany, tj. společnosti Fitshaker s.r.o., IČO: 47569522, se sídlem Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl: Sro, vložka číslo: 36662/N.

V rámci této části VOP se Vám snažíme transparentně poskytnout všechny potřebné informace v souladu se slovenským nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“), abyste věděl/a, jak Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud byste měl/a jakékoliv otázky, kontaktujte nás.

Tato pravidla zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak dlouho je uchováváme

Registrační údaje: Když si na Webové stránce vytvoříte svůj Uživatelský účet, Váš e-mail, který na jeho vytvoření postačuje, budeme zpracovávat za účelem správy a zpřístupňování vašeho Uživatelského účtu a zároveň poskytování Služby. Poskytnutí e-mailů je smluvním požadavkem a Vaší povinností, bez něj není možné uskutečnit Registraci a poskytovat Službu. Po úspěšné Registraci máte možnost vložit do svého Uživatelského účtu některé další osobní údaje, jako jsou například Vaše fotografie, míry, váha a vlastní aktivity. Tyto osobní údaje máte možnost kdykoliv měnit nebo vymazat. Právním základem je plnění Smlouvy. Dobu uchovávání představuje doba, dokud si svůj Uživatelský účet nezrušíte. V případě, že se do svého Uživatelského účtu delší dobu nepřihlásíte, můžeme Vám poslat e-mail a připomenout Vám Vaši Registraci s otázkou, zda si přejete pokračovat v používání svého Uživatelského účtu, nebo ho chcete zrušit. Po zrušení Uživatelského účtu vymažeme všechny Vaše osobní údaje, které jste do něj vložili.

Údaje potřebné za účelem poskytování Služby PREMIUM členství: Váš e-mail, údaje o uzavření a plnění Smlouvy ve vztahu k této Službě včetně placení Členského poplatku budeme zpracovávat za účelem plnění této Smlouvy. Právním základem je plnění Smlouvy a naše oprávněné zájmy, a to pozdější schopnost prokázat v případě potřeby, že naše povinnosti podle Smlouvy byly v souladu s ní plněny. Doba uchovávání je 4 roky po zániku Smlouvy.

Údaje potřebné za účelem plnění Kupní smlouvy: Vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo, údaje o uzavření a plnění Kupní smlouvy budeme zpracovávat za účelem plnění Kupní smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvním požadavkem a Vaší povinností, bez nichž není možné uzavřít Kupní smlouvu a doručit Zboží. Právním základem je plnění Smlouvy a naše oprávněné zájmy za účelem prokázání, že naše povinnosti vyplývající ze Smlouvy byly řádně plněny. Doba uchovávání je 4 roky po jejím splnění.

Údaje v souvislosti s platbami: Faktury, které obsahují Vaše osobní údaje (v případě PREMIUM členství jen Váš e-mail a v případě Kupní smlouvy Vaše jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo), a výpisy z bankovního účtu (Vaše jméno, příjmení a číslo bankovního účtu) a informace o platbě Členského poplatku, případně ceny za zakoupené Zboží dále uchováváme po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají. Právním základem je plnění zákonné povinnosti vyplývající se slovenského zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví.

Marketing: V případě, že jste nám udělil/a svůj souhlas, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i za účelem marketingu, např. doručování newsletteru nebo reklamních e-mailů, a to buď o nás, našich výrobcích a službách, případně o třetích stranách a jejich výrobcích a službách. Právním základem je Váš souhlas. Můžete ho samozřejmě kdykoliv odvolat. Doba uchovávání představuje dobu, dokud tento souhlas neodvoláte. Pokud nám dáte svůj souhlas, tento marketing budeme provádět na základě vašeho profilování. Profilování znamená, že automaticky vyhodnotíme např. jak využíváte naši Službu, případně jaké Zboží nakupujete, které články na Webové stránce čtete, případně o které informace máte pravděpodobně větší zájem, např. o stravu, cvičení nebo jiné preference a zájmy, a podle toho Vám lépe přizpůsobíme reklamu.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje

V některých omezených případech poskytujeme Vaše osobní údaje jiným subjektům (příjemcům). Může jít o následující případy:

Poskytnutí třetím stranám, pokud je to dovoleno nebo požadováno právními předpisy, např. zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy, v případě prodeje naší společnosti nebo v případě naší právní ochrany.

Poskytnutí našim dodavatelům (zpracovatelům), kteří nám na základě smlouvy poskytují různé služby, v jejichž rámci dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Aktuální seznam příjemců je dostupný zde. Naše služby se neustále vyvíjejí, proto se tento seznam může průběžně měnit.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

Přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření s cílem zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů a abychom předešli jejich zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí a neoprávněnému přístupu k nim.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme jen takové dodavatele služeb, kteří rovněž poskytují přiměřené záruky bezpečnosti a které smluvně zavazujeme ke zpracování Vašich osobních údajů jen v souladu s našimi pokyny a zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů.

Přenos osobních údajů do třetích zemí

V rámci EU platí volný pohyb osobních údajů. V současnosti plánujeme přenášet osobní údaje ze zemí mimo EU (třetí země) jen do USA. Vždy však v případě, že je náš dodavatel součástí nástroje Privacy Shield Framework, o němž Evropská komise rozhodla, že zaručuje přiměřenou úroveň ochrany.

Vaše práva

Podle GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu.

Co tato práva znamenají?

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům. Na požádání Vám tedy poskytneme všechny informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili Vaše nesprávné osobní údaje a doplnili je, pokud jsou neúplné.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Vaše osobní údaje smažeme, pokud už nejsou potřebné k účelům, pro které se získávaly, nebo když odvoláte souhlas, na jehož základě jsme zpracování vykonávali. Toto právo však neplatí absolutně. Existují případy, kdy osobní údaje musíme uchovávat, např. kvůli účetnictví.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování údajů, pokud (i) jste napadl/a správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího ověřit správnost osobních údajů, (ii) zpracování je protizákonné a namítáte proti výmazu osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití, (iii) už Vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem zpracování, ale potřebujete je Vy, abyste prokázal/a, uplatnil/a nebo obhájil/a právní nároky, (iv) namítáte proti zpracování, a to až do ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi.

Právo na námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí (i) na právním základě nevyhnutelnosti za účelem oprávněných zájmů, jež sledujeme my nebo třetí strana, (ii) za účelem profilování a (iii) za účelem přímého marketingu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat své osobní údaje, jež jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, aniž bychom Vám v tom bránili, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu nebo na Smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Do budoucna plánujeme na Webové stránce implementovat nástroj, který Vám zjednoduší automaticky získat své osobní údaje.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování založeno na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti

Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, např. Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Cookies

Na svých webových stránkách používáme cookies. Je to běžná praxe webových stránek. Pokračováním v užívání naší webové stránky souhlasíte s jejich používáním. Pro podrobnější informace o tom, jak cookies používáme, se seznamte s našimi pravidly používání cookies.

Máte otázky? Napište nám.

Pokud máte otázky k těmto pravidlům zpracování osobních údajů, případně byste chtěl/a získat podrobnější informace o zpracování svých osobních údajů nebo svých právech, ozvěte se nám např. e-mailem na info@fitshaker.cz. Rádi vám odpovíme.

Upraveno dne 15. května 2018.